Paranormal Activity: The Ghost Dimension

Director: Gregory Plotkin
Stars: Chris J. Murray, Brit Shaw, Ivy George

Paranormal Activity цувралын 6 дахь бүтээл. Үүнийг уг цувралын сүүлийн кино гэж үзэж байгаа. Өмнөх ангиудын адил бага зардлаар буюу 10$ сая ам.доллараар бүтээж одоогийн байдлаар 26$ сая ам.долларын орлого олсон. Мөнгөө бодох юм бол энэ сүүлчийн кино биш ч байж болохоор байна.